Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z o.o. w Świerklańcu, ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec – dalej zwany „PKM”, w imieniu której działają jej organy i przedstawiciele: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki.

  Pozostałe dane kontaktowe: adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl  , strona internetowa: https://www.pkm-swierklaniec.pl/ , telefon: 32 381-33-33.

 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: rodo@pkm-swierklaniec.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach spółki PKM.

 4. Realizujemy zadania publiczne o charakterze metropolitalnym, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawą z  dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innymi wewnętrznymi regulacjami prawnymi.

 5. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane w następujących celach:
  a) świadczenia usług zamówionych przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawne uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Administratora usług, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6. Ust. 1 lit. f RODO),
  e) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

  W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

  Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

 6. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom.

  Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania spółki, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.

  Odbiorcami będą także uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć i będzie niezbędny dla wykonania usług przez Administratora, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług przez Administratora.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 8. W związku z przetwarzaniem przez PKM danych osobowych posiada Pani/Pan szereg praw:
  - dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  - żądania ich sprostowania,
  - żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679.

  W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

  Powyższe prawa można realizować, kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

  Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

  Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam, gdzie jest to obowiązkowe, będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-03-27 07:39przez:
Opublikowano:2023-03-27 07:40przez: Łukasz Kloszczyk
Zmodyfikowano:2023-03-27 07:40przez: Łukasz Kloszczyk
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Odwiedziny:1655

Rejestr zmian

 • [2023-03-27 07:40:13]Łukasz Kloszczyk.
 • [2023-03-27 07:33:24]Łukasz Kloszczykochrona danych osobowych

Banery/Logo