bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Konkurs na stanowisko prezesa zarządu dyrektora spółki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rada Nadzorcza PKM Międzygminna Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Międzygminnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA SPÓŁKI

Kandydaci zgłaszający swoją kandydaturę powinni posiadać następujące wymogi i kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 10 letni staż pracy, w tym:
  • – minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym,
  • – minimum 5 lat zawodowego zajmowania się sprawami publicznego transportu zbiorowego
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie autobusowej komunikacji pasażerskiej, w tym w szczególności na terenie Województwa Śląskiego,
 • znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • gotowość do podjęcia funkcji Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki od dnia 01.07.2019 r.
 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • niekaralność.

Dodatkowymi atutami będą znajomość języka obcego, oraz dobre referencje z poprzedniego i obecnego miejsca pracy.

W celu wzięcia udziału w Postępowaniu Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie się do konkursu – na kwestionariuszu wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki: pkm-swierklaniec.pl,
 • oświadczenie o braku ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki
 • oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu członkiem rady nadzorczej lub zarządu innej spółki – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki
 • pisemne opracowanie koncepcji kierowania Spółką,
 • dokumenty potwierdzający wymagany staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata – w oryginałach lub odpisach,
 • aktualne (nie starsze niż 30 dni) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki.

Osoby przystępujące do konkursu mogą uzyskać informacje o Spółce w siedzibie Spółki (Sekretariat Zarządu) w Świerklańcu, ul. Parkowa 3 do dnia 13 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w siedzibie Spółki w Świerklańcu przy ulicy Parkowej 3 (sekretariat Prezesa Zarządu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Spółki” do dnia 14.06.2019 r. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany wyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w Świerklańcu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 17.06.2019 r.

Po złożeniu ofert odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, w której ocenie podlegać będą m.in.:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem mienia komunalnego,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem mienia komunalnego,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
 • przedłożona koncepcji kierowania Spółką.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 18 do 25 czerwca 2019 r. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27.06.2019 r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

Kandydaci uczestniczący w konkursie zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o jego wyniku do dnia 28.06.2019 r.

Wzory dokumentów:

Opublikował: Łukasz Kloszczyk
Publikacja dnia: 31.05.2019
Dokument oglądany razy: 1115